ให้คำปรึกษาในการจัดทางด้านธุรกิจ ทั้งส่วนบุคคลและส่วนองค์กร ผ่านกระบวนการออกแบบแผนที่มีเอกลักษณ์และสอดคล้องกับเป้า หมายชีวิตของลูกค้า

OUR SERVICES

จัดทำทะเบียนและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

วิเคราะห์กระแสเงินสดส่วนบุคคล

การจัดการกระแสเงินสด และบริหารสภาพคล่อง

การวางแผนภาษีครบวงจร

  • ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • ภาษีการให้ และ ภาษีการรับมรดก

การจัดทำธรรมนูญครอบครัว และ การบริหารกองทุนครอบครัว

การวางระบบส่งต่อกิจการสู่ทายาท

การประเมินมูลค่าเศรษฐกิจ และ บริหารความเสี่ยง

การวางแผนเป้าหมายเฉพาะทาง เช่น การเกษียณ การศึกษา การซื้อทรัพย์สินมูลค่าสูง เป็นต้น