ให้คำแนะนำในการวางระบบโครงสร้างการเงิน บัญชี และบริหารจัดการด้านภาษีให้ถูกต้อง ใช้สิทธิ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดผ่านรายงานผู้บริหาร

OUR SERVICES

บริการรับทำบัญชี (Bookkeeping)

จัดทำบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้บริษัททราบผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยมีขอบเขตงานดังนี้

 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน
 • จัดทำและนำส่งงบการเงินให้แก่กิจการเป็นประจำทุกเดือน
 • จัดทำและนำส่งงบการเงินประจำปีต่อกระทรวงพาณิชย์

บริการด้านกฎหมาย (Legal service)

จัดทำเอกสารทางกฎหมายและดำเนินงานทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการค้าให้แก่นิติบุคคลโดยมีขอบเขตงานดังนี้

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่
 • จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงของนิติบุคคล กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากร (เพิ่ม / ลด ทุน ปิดกิจการ จ่ายปันผล)

บริการแก้ไขงบการเงิน (FS cleaning)

รับบริการวิเคราะห์งบการเงิน และรายการทางบัญชีต่างๆ เพื่อปรับปรุงและจัดทำให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่มาตรฐานรายงานทางการเงินและประมวลรัษฎากรกำหนด

บริการด้านประกันสังคม (Social security fund service)

รับบริการจัดทำและยื่นแบบประกันสังคม เพื่อให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด โดยมีขอบเขตงานดังนี้

 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงพนักงานเข้า-ออก
 • ให้คำปรึกษาด้านประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ตลอดสัญญาบริการ
 • แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก ประจำปี และยื่นต่อสำนักงาน

บริการด้านภาษี (Tax service)

รับบริการจัดทำและยื่นแบบภาษี รวมถึงให้คำปรึกษาด้านภาษี เพื่อวางแผนภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด โดยมีขอบเขตงานดังนี้

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานจากข้อสังเกตที่ได้จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท โดยเข้าร่วมการหารือสรุปประเด็นจากการสอบทานการควบคุมภายในของบริษัท

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี

ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มคุณภาพและร่นระยะเวลาในการจัดทำงบการเงิน

ให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมเพื่อการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีขอบเขตงานดังนี้

การประเมินความพอเพียงของการควบคุมภายในตามกรอบ COSO – โดยมุ่งเน้นการประเมินจาก 5 องค์ประกอบหลักของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแบบประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในสำหรับบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) และระบุประเด็นที่ควรปรับปรุง

ให้คำปรึกษาด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ความมั่นใจว่าบริษัทสามารถนำเสนอรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (“TFRS for PAEs”) ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา