Business Consultant Career

ความสุขที่ยั่งยืน เกิดขึ้นจากการส่งมอบคุณค่าความเชี่ยวชาญของเราให้ลูกค้า

 

ความสุขที่ยั่งยืน เกิดจากการได้ทำงานที่รัก มีอิสระภาพทางเวลา และ มีการเงินที่มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

Being Business Consult, being an Entrepreneur

เริ่มต้นการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจที่มีคุณภาพด้วยการมีแนวคิดเช่นเดียวกับผู้ประกอบการ

 

เรามอบองค์ความรู้ เครื่องมือการทำงาน ทีมงาน โอกาสทางการทำงานและการอบรมที่เข้มข้น

 

ท่านสามารถวางกลยุทธ์การทำงาน กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และจัดสรรเวลาทำงานที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง

Business Consultant ที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นจาก ‘MINDSET’ แบบเจ้าของกิจการ

Maximize

สามารถรีดเค้นประสิทธิภาพสูงสุดของตนเองออกมาได้

Integrity

มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ

Networking

มีเครือข่ายที่กว้างขวาง รู้จักผู้คนในหลากหลายวงการ

Discipline

มีระเบียบวินัย สามารถรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี

Strength

มีจุดแข็งในตัวเองพร้อมจะนำมาใช้เป็นจุดเด่นในการทำงาน

Energy

มีพลังงานเหลือล้น พร้อมจะฟันฝ่าทุกอุปสรรค

Time Management

สามารถจัดการเวลาชีวิตตนเองได้เป็นอย่างดี

สมัครงานกับเรา

หน้าที่ และขอบเขตของงาน

 

 • ศึกษา วิเคราะห์ และให้คำแนะนำทางธุรกิจ นำเสนอบริการทางการเงิน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเหมาะสมต่อลูกค้า
 • เข้าพบลูกค้า เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความจำเป็น และความต้องการของลูกค้า (Get Requirement & Fact Finding)
 • จัดทำแผนการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และทิศทางของแผน (Direction Plan) ตามที่ Mentor กำหนด ครอบคลุมทั้ง Personal Planning และ Corporate Planning (Total Wealth Planning)
 • ทำงานร่วมกับ Mentor เพื่อนำเสนอแผนธุรกิจให้ลูกค้าพิจารณา และปรับแก้ตามที่ลูกค้าต้องการ
 • ปฏิบัติตามแผนธุรกิจ ที่ลูกค้าเห็นชอบ (Business Plan Implementation)

คุณสมบัติ

 

 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant License) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักความก้าวหน้า และพร้อมจะทำงานในระบบ Partner กับเรา
 • มีวิสัยทัศน์ ความกระตือรือร้น และเป็นผู้ฟังที่ดี
 • มีทัศนคติที่ดี และรักในวิชาชีพ
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
 • มีภาวะผู้นำ และความเป็นผู้ประกอบการ
 • มีความรู้ทางการเงิน, ฐานการตลาด, และทักษะการพบลูกค้า