ที่ปรึกษาทางธุรกิจของ iWP ร่วมโครงการ รวมกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่ไทย (YEC)