บริการตรวจสอบบัญชี โดยทีมผู้ตรวจสอบบัญชีคุณภาพ มากประสบการณ์ ให้บริการอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้

OUR SERVICES

บริการตรวจสอบบัญชี (Audit service)

การปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยปฎิบัติงานอย่างอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ โดยการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน

บริการที่เกี่ยวเนื่อง (Others assurance services)

  • การสอบทานงบการเงิน – การสอบทานประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทำให้ไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน

การตรวจสอบโดยวิธีที่ตกลงร่วมกัน – การปฎิบัติงานตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน เช่น การตรวจสอบตามคำสั่งของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีนิติบุคคล